AMAÇ VE KAPSAM:

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı Vakıf ana tüzük ve hükümlerine uygun olmak kaydıyla, en temel insan haklarından biri olan “eğitimde fırsat eşitliği” yaratmak ve yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli, topluma, çevresine, ailesine karşı sorumlu gençlerin yetişmesini desteklemek amacıyla maddi desteğe gereksinimi olan başarılı gençlerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak üzere sağlanacak burs ve sosyal yardımların esas ve şartlarını belirlemektir.

BULDAN EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI BURSLARI:

Madde 2.1 – Vakfın kaynakları kullanılarak Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir.

a. Üniversite Bursu: Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde üniversitelerde örgün öğrenim programlarında lisans ve önlisans öğrenimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

b. Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışında Yüksek Lisans eğitimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

Madde 2.2 – Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.

a. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

b. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c. Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.

d. Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.

e. Üniversiteye Giriş Bursu”ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.

f. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç).

g. Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Madde 3.1 – Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları”ndan, bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir.

Madde 3.2 – Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın talebiyle kesinleşir.

Madde 4.1 – Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek bütçede yer alır.

Madde 4.2 – Burs başvuruları ile ilgili duyuru, LYS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın web sayfasında ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

BURSİYER ADAYLARI:

Madde 5.1 – Yeni Bursiyerler:

a. Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yaparlar. Bu bildirimde adayların adı, soyadı, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka bilgileri, v.b. yer alır.

b. Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu yeni burs başvurularını inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar.

c. Gerek görülmesi halinde Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu tarafından burs başvurularına ilişkin ön inceleme yapmak üzere en az ikisi yönetim kurulu üyesi olan üç kişilik Burs Komisyonu oluşturulabilir.

Madde 5.2 – Eski Bursiyerler:Vakıfta her öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda; yapılan ödemeler, öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır. Öğrencilerin öğrenim durumunun gerektiği gibi izlenebilmesi için bütün burs alan öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Vakfa göndermeleri zorunludur.

BURS SÜRECİ:

Madde 6.1 – Üniversite bursu kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay, ilk, orta ve lise kapsamındaki ödemeler Eylül- Haziran arasında 10 ay süresince yapılır.

Madde 6.2 – Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve öğrencinin gerekli belgeleri Vakfa iletmesini takiben yapılır.

Madde 6.3 – Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Vakıf tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

Madde 6.4 – Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).

Madde 6.5 – Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.

Madde 6.6 – Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.

Madde 6.7 – Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder.

Madde 6.8 – Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

BURSUN SONA ERMESİ:

Madde 7.1 – Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:

a. Sınıf veya dönem tekrarı yapan,

b. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilen,

c. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,

d. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

e. Disiplin cezası alan,

f. Tutuklanan,

g. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,

h. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen,

i. Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nı bilgilendirmeksizin kayıtlı olduğu bölümü değiştiren ya da başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan,

j. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında),

k. Burs verilirken nazara alınan mali durumunda önemli bir değişiklik olan öğrencinin bursu kesilir.

Madde 7.2 – Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.

a. Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi

b. Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi

Madde 7.3 – Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıf’ca alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 8 – Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı bu yönetmeliğin tamamını veya herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, burs tipini, süresini ve tutarını, bursiyer adaylarında aranacak şartları yeniden belirlemekte serbesttir.Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı burs verdiği öğrencilere karşı hiç bir borç ve yükümlülük altında değildir ve hiç bir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler ve bursiyer adayları Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfına burs için müracaat ettiklerinde bu yönetmelikte belirtilen bütün şartları benimsediklerini kabul ve beyan ederler.Bursiyerlerin yanlış bilgi ve belge ile bursa hak kazandıkları belirlendiği takdirde bursları kesilecek ve o güne dek Vakıftan almış oldukları burs tutarını geri ödemeleri talep edilecektir.

Madde 9 – Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı Burs Yönetmeliği kapsamında olmayan konular hakkında yapılacak işlemler Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.